Lapset ovat tärkeitä

Lapsen oikeuksien yleissopimus on YK:n sopimus, joka määrittelee lapsen oikeudet. YK:n yleiskokous hyväksyi sen vuonna 1989, ja useimmat maat ratifioivat sen.

Lapsen oikeuksien yleissopimus määrittelee lapset alle 18-vuotiaiksi henkilöiksi, mutta useimmat maat ovat muuttaneet tämän alle 18-vuotiaiksi tai alle 16-vuotiaiksi. Sopimus edellyttää myös, että hallitukset ottavat lakeja säädettäessä huomioon lasten edut, erityisesti mitä tulee ihmisoikeuksiin, terveyteen, koulutukseen ja väkivallalta suojaamiseen.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi vuonna 2006 uuden lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Siinä määritellään, mihin lapsilla on oikeus, miltä heitä tulee suojella ja miten heitä tulee suojella.

Lapsen oikeuksien yleissopimus on ihmisoikeussopimus, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi vuonna 1989. Siinä tunnustetaan jokaisen lapsen luontainen ihmisarvo ja arvo ja taataan hänen oikeutensa elämään, ruokaturvaan, terveydenhuoltoon, koulutukseen, leikkiin ja suojeluun syrjinnältä.

Lapset ovat tärkeitä. He ovat osa yhteiskuntaamme ja ansaitsevat paljon tukea kaikilta heidän ympärillään olevilta. Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus, jossa tunnustetaan nämä lapset luontaisena ihmisarvona ja arvona. Siinä vahvistetaan tietyt oikeudet, jotka lasten on suojeltava itseään syrjinnältä kasvaakseen terveenä ja kaikki heidän tarpeensa asianmukaisesti täytettyinä.

Lasten oikeudet

Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen sopimus, jota pidetään yhtenä nykyajan tärkeimmistä ihmisoikeusasiakirjoista.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen 20. marraskuuta 1989, ja se tuli voimaan 2. syyskuuta 1990. Siinä määritellään laaja valikoima lasten kansalaisoikeuksia, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia kaikkialla maailmassa. Sopimuksen ovat ratifioineet kaikki YK:n jäsenvaltiot Syyriaa ja Somaliaa lukuun ottamatta.

Yleissopimus asettaa rajoituksia sille, mitä lapsia voidaan pakottaa – se kieltää lapsityövoiman kaikissa muodoissa – edellyttää, että heille tarjotaan ruokaa, vaatteita ja asumista – kieltää ruumiillisen rangaistuksen kouluissa – kieltää heidän käytön sotilaina tai vakoojina – vaatii heidän oikeutensa koulutukseen

Lapsen oikeuksien yleissopimus määrittelee lapset alle 18-vuotiaiksi henkilöiksi. Sopimuksen ovat ratifioineet kaikki maailman maat.

Tästä yleissopimuksesta tuli laki marraskuussa 1993, ja sitä pidetään yhtenä kattavimmista koskaan tehdyistä kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.

Yleissopimus määrittelee joitakin keskeisiä lapsilla olevia oikeuksia, joita aikuisilla ei ole, mukaan lukien ehdoton oikeus suojeluun lasten hyväksikäytöltä, laiminlyönniltä, väkivallalta tai muulta huonolta kohtelulta.

Jotkut tämän sopimuksen keskeiset artiklat ovat:

– 3 artikla: Lapsen etu on ensisijaisesti otettava huomioon menettelyn kaikissa vaiheissa

– 12 artikla: Ketään ei saa kiduttaa tai kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

– 29 artikla: Kaikki tarvittavat toimenpiteet on suoritettava

Lapsia pidetään “haavoittuvimpina” lain silmissä. Lapsen oikeuksien yleissopimus (CRC) suojaa lasten oikeuksia ja määrittelee, mihin heillä tulee olla oikeus.

CRC on kansainvälinen sopimus, joka sisältää joukon perusoikeuksia, jotka jokaisella lapsella tulee olla. Se sisältää suojan vahinkoa, syrjintää, laiminlyöntiä, hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja hyväksikäyttöä vastaan.

Lapsena olemisesta on monia etuja, mutta myös monia haasteita. Mutta on tärkeää suojella heidän oikeuksiaan, koska he kasvavat edelleen ja oppivat tekemään päätöksiä itse.