Lasten oikeudet

Lapsen oikeuksien sopimus on sopimus, joka määrittelee lasten lailliset oikeudet kansainvälisesti. Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi sen 20. marraskuuta 1989.

Yleissopimus laadittiin sen jälkeen, kun tunnustettiin, että monia lasten oikeuksia rikotaan monissa maissa, joita sopimus ei sido. Tämän yleissopimuksen tavoitteena on suojella lapsia haitoilta ja varmistaa heidän kehitystään.

Tässä yleissopimuksessa painotetaan terveiden suhteiden luomista vanhempien ja lasten välille, heidän suojelemista haitallisilta käytännöiltä, kuten väkivallalta, ruumiillisilta rangaistuksilta, lapsiavioliitoilta jne., edistämällä heidän fyysistä ja psykososiaalista kasvuaan ja varmistamalla, että heidän terveyspalvelut ovat heille riittäviä.

Lapsen oikeuksien sopimus on YK:n yleissopimus, jonka tavoitteena on suojella lasten oikeuksia. Maat allekirjoittivat sen vuonna 1989, ja kaikki maat paitsi Yhdysvallat, Somalia, Sudan, Etelä-Sudan ja Jemen ovat ratifioineet sen.

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan “sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät” jokaisen lapsen “oikeutta elämään;

Lapsen oikeuksien yleissopimus asettaa lapset kaikkien ihmisoikeuksien keskipisteeseen. On tärkeää mainita, että lapsilla on oikeus suojeluun hyväksikäyttöä, laiminlyöntiä, seksuaalista hyväksikäyttöä ja haitallisia käytäntöjä vastaan.

Lapsen oikeuksien yleissopimus asettaa erityisiä vaatimuksia sopimusvaltioille lasten oikeuksien tunnustamiseksi ja suojelemiseksi. Yksi vaatimus on, että valtioiden on varmistettava, että lapset tarvitsevat erityistä suojelua tai ovat haavoittuvassa tilanteessa, jossa heitä ei voida suojella riittävästi ilman erityistoimenpiteitä heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Valtioiden on myös varmistettava, että jokaisella lapsella on pääsy asianmukaisen tason terveydenhuoltopalveluihin.

Artiklassa 19 todetaan, että “lapsilla on oikeus olla joutumatta kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi”, joka sisältää ruoan pidättämisen rangaistuksena

Kunnioita lapsiasi

Olipa kyseessä lapsesi, lapsenlapsesi, veljentytär tai veljenpoika, lapsen oikeuksien yleissopimus määrittelee lapset “alle 18-vuotiaiksi henkilöiksi”.

Lasten kunnioittamisen tulee olla yleismaailmallista kaikissa yhteiskunnissa. Lapsen oikeuksien yleissopimus määrittelee lapset “alle 18-vuotiaiksi henkilöiksi”. On tiettyjä oikeuksia, jotka koskevat kaikkia lapsia. Nämä sisältävät:

Yleissopimus lapsen oikeuksista on kansainvälinen sopimus, joka hyväksyttiin 20. marraskuuta 1989 ja jossa määritellään laaja valikoima lasten kansalaisoikeuksia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia.

Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää yleismaailmallisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, jotka koskevat kaikkia lapsia ilman syrjintää.

Yleissopimuksen 3 artiklassa todetaan, että “Lasta ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.”

Artiklassa 19 todetaan, että “jokaisella lapsella on velvollisuus tehdä perhetyötä, jos hänen vanhempansa niin vaativat”.

Tarvitaan kansainvälinen lapsen oikeuksien yleissopimus, jota kehitetään lasten panoksella ja joka suojelee heidän oikeuksiaan.

Lapsen oikeuksien yleissopimus on oikeudellisesti sitova asiakirja, joka asettaa vähimmäisstandardit lasten oikeuksien kunnioittamiselle. Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi sen vuonna 1989, ja yksittäiset maat ratifioivat sen. Yleissopimuksen on ratifioinut 187 maata syyskuuhun 2018 mennessä.

Tässä sopimuksessa määrätyt oikeudet sisältävät:

1. Oikeus elämään (oikeus syntyä ja elää)

2. Oikeus eloonjäämiseen (oikeus olla hylätyksi)

3. Oikeus koulutukseen (kaikkien lasten, myös köyhyydessä elävien, oikeus käydä alakoulua)