Yleissopimus lapsen oikeuksista

Ihmisoikeudet ovat vahvimmillaan, kun niitä sovelletaan yleismaailmallisesti. Lapsen oikeuksien yleissopimus on kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on luoda normit lasten oikeuksien suojelulle.

Yhdistyneet Kansakunnat loi “lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen” vuonna 1989 luodakseen standardit lasten suojelulle kaikissa maissa. Se on ratifioitu lähes kaikissa maissa, joissa sitä voidaan soveltaa, mukaan lukien useimmat Euroopan maat, joten sillä on laaja ulottuvuus. Sen sisällön tulkinnassa ja sen asianmukaisen toteutuksen varmistamisessa eri kulttuureissa ja sektoreilla on kuitenkin monia haasteita.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että yli 100 miljoonaa lasten oikeuksien loukkausten uhria joutuu vuosittain ympäri maailmaa, ja jopa 20 % näistä loukkauksista tapahtuu heidän yhteisöissään tai perheissään.

Yleissopimus lapsen oikeuksista on monenvälinen sopimus, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi 20. marraskuuta 1989. Siinä määritellään joukko lasten oikeuksia ja miten heitä tulee suojella kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet yleissopimuksen, ja se on ollut sen kansallisessa lainsäädännössä oikeudellisesti sitova vuodesta 1990 lähtien. Sitä pidetään yhtenä kansainvälisen oikeuden lippulaivasopimuksista.

Lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määritellään joukko perusoikeuksia, jotka lasten tulee nauttia, kuten:

– Oikeus elämään

– Oikeus ruokaan ja terveyteen

– Oikeus koulutukseen

– Oikeus suojeluun väärinkäytöltä ja laiminlyönniltä

Lapsen oikeuksien yleissopimus on kansainvälinen laki, joka määrittelee lasten kansalaisoikeudet, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen 20. marraskuuta 1989. Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen.

Yleissopimuksessa vahvistetaan useita periaatteita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että jokaista lasta arvostetaan ja suojellaan haitallisilta käytännöiltä. Sopimuksen 3 artiklassa todetaan, että “Lasta ei saa kiduttaa tai joutua muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen.”

32 artiklassa todetaan myös: “Sopimusvaltiot toteuttavat kaikki asianmukaiset oikeudelliset ja hallinnolliset toimenpiteet varmistaakseen tämän artiklan täytäntöönpanon vilpittömässä mielessä.”

Sopimuksen myötä tunnustettiin, maailmanlaajuisesti, että myös lapsi on ihminen yksilöllisine ihmisoikeuksineen

Lapsen oikeuksien yleissopimus on monenvälinen sopimus, jonka maat ympäri maailmaa ovat ratifioineet. Se on oikeudellisesti sitova sopimus lasten oikeuksien suojelemisesta ja edistämisestä maailmanlaajuisesti.

Sopimuksessa tunnustetaan, että lapset ovat ihmisiä, joilla on omat oikeutensa, joita on suojeltava ja tunnustettava heidän alkuperämaasta ja etnisestä taustastaan riippumatta.

Yleissopimus lapsen oikeuksista:

Lapsen oikeuksien yleissopimus on monenvälinen sopimus, jonka maat ympäri maailmaa ovat ratifioineet. Se on oikeudellisesti sitova sopimus lasten oikeuksien suojelemisesta ja edistämisestä yli rajojen. Yleissopimus tunnustaa, että lapset ovat ihmisiä, joilla on yksilön oikeudet riippumatta heidän alkuperämaasta tai etnisestä taustastaan.

Lapsen oikeuksien yleissopimus on yleissopimus, jossa määritellään ja kuvataan lapsen oikeudet ja määritellään heidän perusoikeudellinen suojansa.

Useimmat maat ratifioivat lapsen oikeuksien yleissopimuksen vuonna 1991, ja se tuli voimaan syyskuussa 1992. Sen on ratifioinut 192 maata, kun taas vain kolme on hylännyt sen.

Lähes kaikki maat ympäri maailmaa ovat ratifioineet lapsen oikeuksien yleissopimuksen. Se on yksi yleismaailmallisimmista ihmisoikeussopimuksista, ja se käsittelee erilaisia kysymyksiä lasten terveydestä koulutukseen, lapsityövoimasta kriminalisointiin, vammaisten lasten oikeuksista henkiseen ja fyysiseen hyväksikäyttöön.

Yleissopimus on ollut tärkeä asiakirja lasten oikeuksien suojelun kannalta. Se korostaa lapsuuden tunnistamisen tärkeyttä luonnolliseksi, luontaiseksi ihmisprosessiksi, jota on suojeltava.